WISDOM FROM THE WORD

“The righteous shall flourish…
like a cedar in Lebanon” (Psalm 92:12)

WISDOM FROM THE WORD

The righteous shall flourish…

like a cedar in Lebanon” (Psalm 92:12)

Bill Daniels

Kanye Nami ePharadesi

UJesu wafa nabaphangi, amadoda amabili ayegwetshiwe ebethelwe Kanye naye, ezinhlangothini. Isithombe esivela kulabaphangi ababili abafa noJesu izindlela zabantu bonke. Njengoba ibhayibheli liveza, “Bonke bonile, basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu” (KwabaseRoma 3:23) wonke umuntu kithina uyisoni phambi kuka Nkulunkulu, njengoba kwakunjalo kulezoni. Nathi sibanjiwe siyafa njengoba babefa, bengenandawo Phakathi kwezulu nomhlaba, bengafunwa emhlabeni phansi nasezulwini phezulu. Kulaba ababili …

Kanye Nami ePharadesi Read More »

Ukwesaba Okhokho

Sekuyisikhathi ngizindla ngemibuzo maqondana nalaba abanezicelo kwabangasekho ukuze babasize empilweni, kuyinkolo nesenzo esejwayelekile kumabandla amaningi. Inkosi isinikeze amavesi ambalwa ebhayibhelini encwadini yeZenzo 10:42-43, ukuphendula lokuku khathazeka.  UmPhostoli uPetru ukhuluma kulabo abadinga iqiniso.  Kungabe uyalidinga na? “Nguye [uJesu waseNazaretha, vs. 38] omisiwe nguNkulunkulu ukuba abe-nguMahluleli wabaphilayo nabafileyo” (i-Zenzo 10:42). Izwi leqiniso lika Nkulunkulu  lithi umise uJesu …

Ukwesaba Okhokho Read More »

Munye uNkulunkulu onguNkulunkulu!

Silandela emva kokhokho abebenesibindi, abaka Nkulunkulu webhayibheli. Isiko lamaqhawe asendulo asandulelayo. Abesilisa nabesifazane abalimela iqiniso eminyakeni eminingi edlule bebhekene namanga ngeqiniso abanye baze balahlekelwa ngokuningi. Kuyindlela kaNkulunkulu ukuthi abaholi abaqotho bakhulume iqiniso ukuze konke okukhulunywa abanye kube amanga aluhlaza. Labaholi abavusiwe bayaziphikisa izimfundisoze ezidukisayo, lokhu bakwenza obala. Lena yindlela kaNkulunkulu, esebenza ngabesilisa nabesifazane abakholwayo. Ngenkathi …

Munye uNkulunkulu onguNkulunkulu! Read More »

Behold Israel

How many there are upon this old earth who despise the nation of Israel and would rejoice to see her fall.  Perhaps you’re one of them?  Yet how very, very interesting the development of things in that troubled land of Palestine.  It may be that some despise Israel’s existence, but none can deny the stubborn, …

Behold Israel Read More »