WISDOM FROM THE WORD

“The righteous shall flourish…
like a cedar in Lebanon” (Psalm 92:12)

WISDOM FROM THE WORD

The righteous shall flourish…

like a cedar in Lebanon” (Psalm 92:12)

Eternal Life is Eternal
It’s a simple question I bring to you.  Is the eternal life that God offers eternal or no?  And I come with a simple purpose; to help you find assurance of salvation.  To put it simply I would lead you to understand that when God saves a soul, through...
Read More >>
Ukuphila Okuphakade
Ihunyushwe nguThobile Nguse   Umbuzo olula nje engiwubhekisa kuwe. Kungabe impilo ephakade uNkulunkulu asinika yona ingeyaphakade noma qha? Ngiza ngenhloso elula nje; ukukusiza uthole isiqiniseko sensindiso. Ukubeka kafushane nje, ngizokuhola uqonde...
Read More >>
Assurance of Salvation
Have you ever felt uncertain of your salvation in Christ?  Probably all believers have been touched by this concern at some point in their Christian experience.  So can we know we are saved?  And if so, how can we really know our soul is safe in Jesus? ...
Read More >>
Isiqinisekiso Sensindiso
Ihunyushwe nguThobile Nguse   Wake wazizwa unokungabaza ngensindiso yakho? Hleze abazalwane abaningi sebeke bathintwa yilokhu empilweni yabo yobuKristu.  Manje singazi nje kodwa ukuthi sisindisiwe? Uma kunjalo, singazi nje kodwa ukuthi siphephile...
Read More >>
1 2 3 4 5 6