WISDOM FROM THE WORD

“The righteous shall flourish…
like a cedar in Lebanon” (Psalm 92:12)

WISDOM FROM THE WORD

The righteous shall flourish…

like a cedar in Lebanon” (Psalm 92:12)

With Me in Paradise
Jesus died with thieves, two men who were condemned and crucified with Him, on either side.  Pictured in those two criminals dying with Jesus is the way of all mankind.  For as the Bible affirms, “all have sinned and come short of the glory of God” (Rom....
Read More >>
Kanye Nami ePharadesi
UJesu wafa nabaphangi, amadoda amabili ayegwetshiwe ebethelwe Kanye naye, ezinhlangothini. Isithombe esivela kulabaphangi ababili abafa noJesu izindlela zabantu bonke. Njengoba ibhayibheli liveza, “Bonke bonile, basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu” (KwabaseRoma...
Read More >>
Fear of the Fathers
For some time I have given thought to the question of those who appeal to the dead for help in life, a common belief and practice of many religions.  The Lord has given a couple of verses in the Bible book of Acts, 10:42-43, in answer to this concern. ...
Read More >>
Ukwesaba Okhokho
Sekuyisikhathi ngizindla ngemibuzo maqondana nalaba abanezicelo kwabangasekho ukuze babasize empilweni, kuyinkolo nesenzo esejwayelekile kumabandla amaningi. Inkosi isinikeze amavesi ambalwa ebhayibhelini encwadini yeZenzo 10:42-43, ukuphendula lokuku...
Read More >>
1 2