WISDOM FROM THE WORD

“The righteous shall flourish…
like a cedar in Lebanon” (Psalm 92:12)

WISDOM FROM THE WORD

The righteous shall flourish…

like a cedar in Lebanon” (Psalm 92:12)

Back to the Old Path
“Thus saith the LORD . . . ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, We will not walk therein.” (Jeremiah 6:16)   The church of our day carries a different message than the...
Read More >>
Buyelani Endlelni Endala
Ihunyushwe nguThobile Nguse   “Usho kanje uJehova, uthi: yimani ezindleleni, nibone, nibuze imikhondo yasendulo ukuthi iphi indlela enhle, nihambe ngayo, niyakufumana ukuphumula kwemiphefumulo yenu; kepha bathi: asiyakuhamba ngayo” (UJeremiya...
Read More >>
Lord of Life
God Has Spoken Concerning Abortion   On the 22nd of January 1973 the US Supreme Court ruled that a woman’s right to privacy must be broad enough to include abortion.  At that time the highest court in the US ruled that “legal personhood does not...
Read More >>
UNkulunkulu Wempilo
Ihunyushwe nguThobile Nguse   UNkulunkulu Ukhulumile Ngokuhushulwa Kwezisu   Ngomhlaka-22 kuMasingana ngonyaka wezi-1973 inkantolo ephakeme yaseMelika yanquma ukuthi owesifazane unamalungelo ngomzimba wakhe, kangangokuba kwafika ekutheni angasihushula...
Read More >>
1 2 3 4 5 6